Shodno odredbama Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi i Pravilnika o sportsko rekreativnom ribolovu na moru („S.list CG“ br. 34/10) Savez za sportski ribolov na moru Crne Gore preko svojih klubova vrši prodaju dozvola za sportsko – rekreativni ribolov na moru za 2013 godinu.

Visina naknade za obavljanje sportsko rekreativnog ribolova sa stalnom ili povremenom dozvolom iznosi:

a) sa stalnom dozvolom

  • za lica do 18 godina starosti – 5,oo eur
  • za lica starija od 18 godeina za sve ribolovne alate i opremu osim podvopdne puške – 20,oo eur
  • za lica starija od 18 godina, za ribolov podvodnom puškom – 40,oo eur

b) sa povremenom dozvolom (izdaje se i stranim državljanima):

  • do 10 dana – 15,oo eur
  • do 30,oo dana – 30,oo eur

Dozvole se mogu kupiti u prostorijama svih klubova Saveza.

SVAKO LICE KOJE OBAVLJA SPORTSKO REKREATIVNI ROBOLOV SA OBALE ILI ČAMCA DUŽNO JE POSJEDOVATI ODGOVARAJUĆU DOZVOLU

Izbornik